Onze privacy verklaring

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij mogelijk persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met persoonsgegevens omgaan, hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Recht door Zee Casemanagement BV (hierna Recht door Zee)
Charlotte van Pallandtlaan 6
1328 BE  ALMERE
Telefoon: 036-7370084
E-mail: Info@rechtdoorzeecasemanagement.nl

Het gebruik van persoonsgegevens door Recht door Zee

Recht door Zee verkrijgt persoonsgegevens. Dit zijn de gegevens die aan ons verstrekt worden via de website, e-mail, telefoon of anderszins. Recht door Zee verkrijgt tevens persoonsgegevens via derden, zoals werkgevers en opdrachtgevers.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens vertellen iets over de persoon of het betreft informatie die wij in verband kunnen brengen met een persoon, oftewel elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Bepaalde persoonsgegevens worden met ons gedeeld door u, uw werkgever of onze opdrachtgevers.

Doel van de persoonsregistratie is het vastleggen van door de opdrachtgevers en cliënten verstrekte en door Recht door Zee zelf verzamelde gegevens ten behoeve van het rapporteren aan u, opdrachtgevers en werkgevers onder andere maar niet uitsluitend betreffende de re-integratie en verzuimbegeleiding.

Recht Door Zee verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Naam medewerker
 • (Verpleeg) adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Datum in dienst treden
 • Soort contract
 • Werkweek
 • Functie
 • Eerste ziektedag
 • Datum herstelmelding
 • Recht op vangnet

Doeleinden

Recht Door Zee verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals maar niet uitsluitend:

 • Het maken van afspraken tussen medewerker en bedrijfsarts.
 • Het informeren van de bedrijfsarts over de medewerker.
 • Achtergrondinformatie van de medewerker om opdrachtgever gedegen te adviseren.
 • Facturatie.
 • Beheer klantenbestand.
 • Verzorgen van trainingen / bijeenkomsten.
 • Onderhouden contact.
 • Goede en efficiënte dienstverlening.

Verstrekking aan derden

Wij schakelen deze derden (sub-verwerkers) in bij het uitvoeren van de opdracht, altijd eerst in overleg met u:

 • Bedrijfsarts
 • Arbeidsdeskundige
 • Ergonoom
 • UWV
 • Re-integratiebureau
 • Coaches
 • Diverse (kern) deskundigen

In het kader van haar dienstverlening kan Recht Door Zee persoonsgegevens uitwisselen met derden, zoals bedrijfsartsen, arbeidsdeskundige en re-integratiebureaus. Deze gegevens worden alleen uitgewisseld in verband met de procesgang in het 1e en 2e ziektejaar.

Recht door Zee zal uw gegevens niet aan derden verstrekken voor commerciële doelen.

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om onze overeenkomst met u en onze opdrachtgevers uit te kunnen voeren. Ook verwerken wij persoonsgegevens, omdat wij hier gerechtvaardigde belangen bij hebben. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van onze dienstverlening.
 • De bescherming van onze financiële belangen.
 • De verbetering van onze diensten.
 • Beveiliging en beheer van onze systemen.

Als wij persoonsgegevens verwerken op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Recht Door Zee zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Recht Door Zee passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Zo heeft Recht Door Zee heeft een Functionaris Gegevensbescherming die toezicht houdt op hoe persoonsgegevens worden gebruikt en beveiligd. Daarnaast heeft Recht Door Zee een procedure die gevolgd wordt, mocht er een datalek optreden.

Technische en organisatorische maatregelen

Wij nemen de volgende technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van de Persoonsgegevens tegen verlies of onrechtmatige verwerking:

 • Apparatuur (zoals laptops) zijn beveiligd en alleen toegankelijk voor de eigenaar.

Geheimhoudingsverklaring

Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend en alleen geautoriseerd personeel mag gegevens inzien en verwerken.

Profilering

Wij maken geen gedragsanalyses van de informatie die wij over u verzamelen.

Uw rechten

U heeft het recht om Recht Door Zee een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken, kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Recht door Zee verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar: info@rechtdoorzeecasemanagement.nl

Om misbruik van deze rechten te voorkomen vragen wij u, bij indiening van uw verzoek u te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet dan niet om op de kopie uw BSN onleesbaar te maken. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Recht Door Zee, laat dit dan vooral aan ons weten. Stuur ons een mail via info@rechtdoorzeecasemanagement.nl. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw privacy telt zwaar mee

Binnen Recht Door Zee wegen wij alle belangen af en uw recht op privacy telt zwaar mee. Binnen Recht Door Zee hebben we een aantal extra afspraken gemaakt:

 • Wij gebruiken persoonsgegevens alleen als het toegevoegde waarde heeft voor onze klanten.
 • We communiceren open en begrijpelijk over welke persoonsgegevens wij gebruiken.
 • Wij geven persoonsgegevens alleen aan personen en instanties die bevoegd zijn deze te ontvangen.
 • Wij breiden onze klantkennis alleen uit met informatie van buiten Recht Door Zee die afkomstig is uit legale en betrouwbare bronnen.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 10 mei 2019

Recht Door Zee kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Recht door Zee heeft met alle opdrachtgevers een Verwerkersovereenkomst afgesloten.